Businessclub De Reisprof

Verbinden, Delen, Groeien: Word Lid van De Reisprof!

De Reisprof hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De Reisprof houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid;
  • Verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Businessclub zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van ons privacybeleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:e-mail: welkom@dereisprof.nl

Links naar websites
Onze website bevat meerdere links naar andere websites. We zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites en (het naleven van) dat privacybeleid. Tevens zijn wij niet verantwoordelijk voor de producten / diensten van Facebook, Instagram, en Vimeo/Youtube. We adviseren je het privacybeleid van deze pagina’s  goed door te lezen.

Contactformulier
Via het contactformulier kom je in contact met ons. Op het contactformulier laat je de volgende persoonsgegevens achter: voornaam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer en eventuele toelichting. Deze gegevens worden verzameld en verwerkt op basis van je toestemming met als doel om in contact te komen met je.

Aanmelding voor event of dag
Op het formulier om je interesse voor een event of dag kenbaar te maken laat je de volgende persoonsgegevens achter: Eventuele bedrijfsnaam voornaam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer en eventuele toelichting. Deze gegevens worden verzameld en verwerkt op basis van je toestemming met als doel om in contact te komen met je.

VERSTREKKING AAN DERDEN

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de doeleinden van de Community Platform.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

  • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
  • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
  • Het organiseren van diverse activiteiten, events en studiereizen
  • Vrienden van de Community

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen afspraken hebben gemaakt. Met deze partijen maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien jij ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Bewaartermijnen
De Reisprof bewaart jouw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de werkzaamheden. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard, is afhankelijk van de soort persoonsgegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.
Wanneer de termijnen verstreken zijn, worden jouw persoonsgegevens op een beveiligde manier verwijderd en vernietigd door ons. Wij vinden het belangrijk dat ook het vernietigen van gegevens met zorg gebeurt.
Het is mogelijk dat jouw gegevens in het verleden in ons archief terecht gekomen zijn die daar niet (meer) horen. We doen ons best deze gegevens zoveel mogelijk te verwijderen, waar nodig door middel van natuurlijk verloop.

Inzage
Je hebt recht op inzage in je gegevens en ook op het wijzigen van je gegevens

Overname, fusie, verkoop
Bij een van de bovenstaande situaties worden je persoonsgegevens overgedragen aan de nieuwe eigenaar.


Wijzigingen van het privacy statement
Wij behouden ons het recht voor dit privacy statement te wijzigingen. Om goed op de hoogte te blijven van de manier waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan raden we je aan goed op de datum te letten wanneer wij voor het laatst  wijzigingen hebben gedaan en zo nu en dan dit statement door te nemen.

KLACHTEN

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met je niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Ongepast gedrag
Positiviteit is essentieel voor ons, we vinden het belangrijk ieders mening te respecteren en op een liefdevolle manier met elkaar in gesprek te gaan.

Het is dan ook niet toegestaan om kwetsende, onwettelijke, racistische, discriminerende of anderszins ongepaste of irrelevante bijdragen te plaatsen.


Privacy & reclame
Het maken van (directe of indirecte) reclame binnen de besloten groep of via gegevens verkregen in deze besloten groep is niet toegestaan. Hieronder valt het maken van reclame, op welke wijze dan ook, voor producten, diensten, behandelingen, fabrikanten, leveranciers, merken of websites van jezelf of van derden. Verwijzen naar producten, fabrikanten, website mag uitsluitend als dat relevant is in een discussie of voor een deelnemer die een specifieke vraag heeft gesteld.
Wees je ervan bewust welke informatie je verschaft.


Intellectuele eigendomsrechten en persoonsgegevens
Het is niet toegestaan artikelen, blogs, foto’s of andere materialen in de besloten LinkedIn-groep te plaatsen die inbreuk maken op (intellectuele eigendoms)rechten van derden.
Gebruik voor het uitwisselen van je eigen persoonlijke gegevens je LinkedIn-profiel of website. Denk hierover na voordat je iets plaatst of uitwisselt.
Tot slot is het niet toegestaan om foto’s van anderen te plaatsen zonder hun toestemming.

Businessclub De Reisprof

31-03-2022 
E-mailen
Bellen
Map
Info
Instagram